آموزش نرم افزار حسابداری هلو در دانشگاه پیام نور شهریار اخبار

آموزش نرم افزار حسابداری هلو در دانشگاه پیام نور شهریار توسط استاد درخشان

 با استقبال بی نظیر دانشجویان گرامی دانشگاه

پیام نور رو به رو شده است  و استقبال دانشجویان از یاد گیری این نرم افزار مفید برای وارد شدن به بازار کار و کسب درآمد 

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۷/۹/۲۰
امین تراز گیتی،نمایندگی هلو در شهریار،نمایندگی فروش هلو،آموزش و پشتیبانی
http://amintaraz.ir